Titular de la web i dades de contacte

www.fundacioroure.org és un domini a Internet titularitat de la FUNDACIÓ ROURE inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 46353 amb CIF G-65616526 i direcció al C. Basses de Sant Pere, 3 08003 Barcelona. Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon, al número 93 295.60.13 o a través del correu electrònic, escrivint fundacio@fundacioroure.org

Condicions d’ús de la web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels amics de la FUNDACIÓ ROURE i altres usuaris d’Internet. Pel mer ús d’aquesta web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions d’ús.

La FUNDACIÓ ROURE es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés al web, així com els continguts en ella inclosos o les condicions d’ús recollides en aquest document.

La prestació del servei d’aquest web i les presents condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. la FUNDACIÓ ROURE rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o bloquejar-los, de manera temporal o definitiva.

L’usuari exonera la FUNDACIÓ ROURE de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

Donada la naturalesa d’Internet, basada en el concepte d’hipervincle, és possible que aquesta web inclogui enllaços a altres webs. La FUNDACIÓ ROURE declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres webs facilitats en aquesta web.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta web incloent l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Llevat que no s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a la FUNDACIÓ ROURE. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular l’autoria i altres dades identificatives dels drets de la FUNDACIÓ ROURE o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin ser inclosos en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

www.fundacioroure.org és un domini registrat per la FUNDACIÓ ROURE. No pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de la FUNDACIÓ ROURE de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de la FUNDACIÓ ROURE.

Aportacions dels usuaris

Excepte acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l’entorn facin a aquesta web implicaran la cessió automàtica del dret d’imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats, en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit.

Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també l’autorització per incorporar aquests continguts en aquells suports (CD-ROM, DVD, paper o altres) que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació de la web per part dels seus propietaris.

Política per enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la web de la FUNDACIÓ ROURE s’ha d’atenir a les següents condicions:

Demaneu autorització prèviament a la realització de l’enllaç i ha de constar de forma expressa el seu atorgament.

Només es permet enllaçar a la pàgina d’inici de la web.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari a la pròpia direcció de la FUNDACIÓ ROURE i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de la FUNDACIÓ ROURE, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la web de la FUNDACIÓ ROURE, incloure’l com a part del seu web o dins d’ un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts d’aquesta web.

L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a la FUNDACIÓ ROURE.Sota cap circumstància, la FUNDACIÓ ROURE serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.