D’on venim?

DE FUNDACIÓ CATALANA PRISBA A FUNDACIÓ ROURE

1998-2008: Fundació Catalana PRISBA.

Durant el 2008, i coincidint amb la jubilació de la Directora de PRISBA, s’inicia un procés de fusió amb Fundació FIAS (lnnovació en I’ Acció Social).
2008-2012: Fundació FIAS
Tots els projectes de la Fundació Catalana PRISBA, es fusionen amb el de FIAS excepte el projecte de Serveis de Proximitat, que es traspassa a l’Empresa d’lnserció Proxims, del qual FIAS n’és la promotora.
Gener de 2011: Serveis de Proximitat, passa de l’Empresa d’lnserció Pròxims a Fundació FIAS, quedant altre cop tots els projectes de PRISBA agrupats sota la mateixa coordinació, excepte el projecte de Bugaderia, que passa a gestionar­se des de l’Empresa d’lnserció Proxims, E.I., S.L.
Octubre de 2012: procés de liquidació de FIAS. Acomiadament de tot el personal.
Novembre 201.l-Octubre 2012: Creació I impuls de l’Associació Solidaritat amb la Cent Gran.

Un grup de voluntaris col·laboradors deis projectes de l’antiga Fundació PRISBA, veient el procés de degradació de FIAS, decideixen crear l’Associació Solidaritat amb la Cent Gran per tal de donar suport econòmic i tècnic als projectes PRISBA. Això permetia no deixar als usuaris i tornar a contractar els treballadors despatxats.

Després del tancament de FIAS, els projectes PRISBA passen a gestionar-se des de I’ Associació Solidaritat amb la Cent Gran, que n’assumeix el personal, els locals i tots els beneficiaris.
Octubre 2012-març 2014: Associació Solidaritat ambla Cent Gran.
Juliol 2012-març 2014: gestió pera la creació de la Fundació Roure.
Seguint el consell deis advocats i assessors pro bono de l’Associació Solidaritat amb la Cent Gran, s’inicia la transformació de forma jurídica de l’entitat: d’associació a fundació.
Març 2014: oficialitat de la Fundació Roure. L’Associació Solidaritat amb la Cent Gran, deixa d’existir.
Neix Fundació Roure.